Privacyverklaring

De eLearning eXpert Group B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
eLearning eXpert Group B.V.
Hoogstraat 31
6083 AX Nunhem
Telefoon: +31 475 45 22 57

Functionaris Gegevensbescherming:
L.M.A. Bruning-Gaemers
office@elearningexpertgroup.com

 

Overzicht van de persoonsgegevens

De eLearning eXpert Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Klanten en relaties die zich registreren:

Naam contactpersoon: om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.
Naam bedrijf: om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
Adres bedrijf: om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
E-mailadres: om u een bevestiging te sturen van de registratie op de website en van gedane bestellingen, om u toegang te geven tot de online leeromgeving, om u de factuur toe te zenden en om andere informatie te sturen.
Wachtwoord: om uw account te beveiligen en alleen u toegang te geven tot uw account. Dit wachtwoord kunt u zelf wijzigen, waarna het wachtwoord niet meer bekend is bij ons.
Telefoonnummer: om contact met u op te nemen en voor het geven van ondersteuning tijdens de training.

Gegevens die worden gegenereerd via de website:

Bestelgeschiedenis (bestelde en gedownloade producten): om bij te houden welke producten zijn besteld en gedownload, voor de facturatie, voor onze administratie en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
Andere gegevens: Inhoud van training-gerelateerde informatie, zoals uitwerkingen van opdrachten
Website bezoekers: IP adressen : voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via office@elearningexpertgroup.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Hoe wij deze gegevens gebruiken

De eLearning eXpert Group is zich bewust van de verantwoordelijkheid die wij hebben t.o.v. de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De eLearning eXpert Group B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De eLearning eXpert Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van tips, blogartikelen en marketinguitingen
  • U te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • U toegang te geven tot onze online leeromgeving
  • Om producten en diensten bij u af te leveren
  • De eLearning eXpert Group B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hieronder vermelden wij de partijen waar wij gebruik van maken voor het extern verwerken van uw gegevens:

Leveranciers (waaronder “verwerkers”). Wij maken gebruik van leveranciers, zoals websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze websites. Daarnaast maken wij gebruik van online betalingsproviders, CRM-, e-mail- en Webinar systemen.
Accountant / boekhouder. De gegevens die op uw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.
Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure.
Overheidsinstanties. Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming

De eLearning eXpert Group B.V. neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De eLearning eXpert Group B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De tijdsduur kan variƫren, maar is uiterlijk 7 jaar (de wettelijke bewaartermijn voor de fiscus).

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De eLearning eXpert Group B.V. gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen in uw browser. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De eLearning eXpert Group B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via office@elearningexpertgroup.com

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de eLearning eXpert Group B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar office@elearningexpertgroup.com
Gegevens die wij wettelijk moeten bewaren (b.v. voor de belastingaangiften) kunnen niet verwijderd worden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Wat als u vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op. Daarvoor kun u een e-mail bericht sturen naar: office@elearningexpertgroup.com Indien de eLearning eXpert Group naar uw mening niet of onvoldoende tegemoet komt aan uw verzoek, heeft u het recht een met redenen omklede klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

 

Scroll naar boven