Leveringsvoorwaarden

Algemeen

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de eLearning eXpert Group (hierna te noemen: opdrachtnemer), betreffende deelname aan, het gebruik van en/of opdracht tot: het verzorgen van trainingen, cursussen en andere vormen van opleiding, dan wel coaching of advisering in de ruimste zin des woords, hierna aangeduid als “programma” en tevens op de levering van producten en diensten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever cq. deelnemer komt tot stand door een van de volgende acties:

  • via betaling van het volledige bedrag of (indien termijnbetaling is afgesproken) van de eerste termijn
  • via een bevestiging per e-mail na een mondelinge aanmelding
  • via ondertekening van een schriftelijke overeenkomst door opdrachtgever en opdrachtnemer (ingeval van een in-company training, het leveren van producten, diensten of bedrijfsadvisering)

Open-inschrijving opleiding of training

Artikel 3. Annulering van een training of opleiding door opdrachtgever / deelnemer

De opdrachtgever heeft het recht deelname aan een training of opleiding (hierna te noemen: training) te annuleren. Annulering dient schriftelijk per aangetekend schrijven te geschieden.
Bij annulering van een training wordt als volgt gehandeld: Een niet restitueerbaar bedrag dient altijd voldaan te worden. Dit bedrag varieert per training en staat vermeld op de schriftelijke overeenkomst van de training. Voor het restantbedrag (de totale prijs van de training waar het niet-restitueerbare bedrag van af getrokken is) geldt de volgende annuleringsregeling:
Bij annulering meer dan 30 werkdagen voor de startdatum: 5% annuleringskosten verschuldigd, met een minimum bedrag van € 175,00
Tot 20 werkdagen voor de startdatum: 50% van het totaalbedrag te voldoen aan opdrachtnemer.
Minder dan 20 werkdagen voor de startdatum: het volledige bedrag is verschuldigd. Deelnemer mag een vervangende persoon voorstellen, die zijn/haar plaats inneemt. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze persoon te weigeren op basis van de resultaten van een intakegesprek. Indien de deelnemer gedurende de training door onvoorziene omstandigheden uitvalt, zal er worden gezocht naar een passend alternatief. Er vindt in dat geval geen restitutie van betaling plaats.

Artikel 4. Annulering door de eLearning eXpert Group

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om open-instroom opleidingen uiterlijk één week voor de geplande aanvang te annuleren bij onvoldoende deelname. Reeds betaalde trainingskosten zullen dan worden gerestitueerd. Bij onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte van de docent, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de training tot op de startdatum, in overleg met de cursisten/opdrachtgever naar een andere datum te verschuiven.

Artikel 5. Plaats, tijd, inhoud.

Bij open instroom opleidingen en online trainingen geldt dat de cursisten vóór aanvang dan wel uiterlijk tijdens de eerste bijeenkomst in het bezit gesteld worden van een rooster met data, tijden en locatie van de opleiding. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze indeling en de locatie te wijzigen. Opdrachtnemer behoudt zich voorts het recht voor om aanpassingen aan te brengen in de opzet en de inhoud van de opleiding.

In-company training en andere dienstverlening

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer zal de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor enige schade – hoe ook genaamd, ongeacht de oorzaak – die de opdrachtgever mocht lijden door of tijdens de uitvoering van de opdracht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. Aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winsten en inkomsten of indirecte schade is altijd uitgesloten. Voorwaarden van derden worden hiermee expliciet uitgesloten

Artikel 7. Geheimhouding

Tijdens en na de training / consultancy wordt geheimhouding door opdrachtnemer gegarandeerd. Ook de deelnemers verbinden zich om elkaars gevoelige informatie onder geen enkele voorwaarde aan derden te verstrekken en zich strikt te zullen houden aan deze geheimhoudingsplicht.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”. De in de vorige alinea genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door opdrachtnemer verstrekt zijn. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 9. Quickscan en maatwerk voorstel

Voor het ontwikkelen van een maatwerk voorstel is het in de meeste gevallen noodzakelijk om een Quickscan uit te voeren. Deze Quickscan bestaat uit een uitgebreid gesprek met de potentiële opdrachtgever. Dit kan gebeuren bij de opdrachtgever op locatie, op kantoor van de opdrachtnemer of op een in onderling overleg afgesproken locatie. De resultaten van deze Quickscan, inclusief de wensen van de potentiële opdrachtgever en een plan van aanpak, worden vastgelegd in een maatwerk voorstel. De kosten voor het uitvoeren van de Quickscan, eventueel aanvullend onderzoek en het opstellen van het maatwerk voorstel worden voor een vaste prijs van € 950,00 in rekening gebracht van de potentiële opdrachtgever. Bij het definitief worden van de opdracht worden deze kosten in mindering gebracht op het totale factuurbedrag.

Artikel 10. Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Prijzen zijn bindend, zoals vastgelegd in artikel 2. In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

Artikel 11. Fixed price opdrachten

Indien door onvoorziene omstandigheden de kosten van de fixed price opdracht meer dan 20% hoger uitkomen dan de afgesproken prijs, neemt opdrachtnemer deze kosten tot een maximum van 20% voor eigen rekening. Alle kosten boven deze 20% zullen op nacalculatie basis worden doorberekend.

Artikel 12. Omschrijving van de opdracht

Opdrachtnemer vermeldt in een schriftelijke opdrachtbevestiging zo nauwkeurig mogelijk wat de overeengekomen opdracht inhoudt. Wijzigingen in de opdracht kunnen slechts tot stand komen na schriftelijke opdracht van opdrachtgever en schriftelijke aanvaarding daarvan door opdrachtnemer dan wel door een door partijen ondertekende wijziging. Aangegeven verwachtingen met betrekking tot resultaten zijn steeds indicatief.

Artikel 13. Oplevertermijn

Opgegeven en overeengekomen aflevertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient opdrachtnemer derhalve eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met inachtneming van een redelijke termijn waarbinnen alsnog geleverd kan worden. Bij overschrijding van de opgegeven termijn heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

Artikel 14. Betalingen

Betalingen dienen aan opdrachtnemer te worden voldaan volgens de bepalingen die voor het specifieke programma of de dienstverlening geldig zijn. Indien er geen betalingsregeling is vermeld in de offerte of de opdrachtbevestiging dan geldt de algemene regel dat de betaling moet plaatsvinden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum en vóór aanvang van het programma of de opdracht. Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het opdrachtnemer vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dit geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incasso bureaus, alsmede de kosten voor deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.
Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00

Artikel 15. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbreking en weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen of het niet tijdig leveren van benodigde gegevens door de opdrachtgever, zijn in ieder geval omstandigheden als in de vorige alinea bedoeld. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 16. Ontbinding van de overeenkomst

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, die voor hem uit deze overeenkomst voortvloeit voldoet, dan wel het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, alsmede in het geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vordering, is opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elk deel van de overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat opdrachtgever tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de verder aan opdrachtgever toekomende rechten. Ontbinding op grond van dit artikel, laat de betalings-verplichtingen tot op het moment van ontbinding onverkort in stand.

Artikel 17. Proefperiode

Bij een aantal trainingsprogramma’s is een proefperiode van kracht. Dit staat per programma vermeld op de website en/of het inschrijfformulier. Als begindatum van deze proefperiode geldt de datum van bevestiging van inschrijving die door opdrachtnemer per e-mail aan de deelnemer wordt verstuurd.

Artikel 18. Geschillen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, betreffende deelname aan een programma of de uitvoering van een opdracht, zoals omschreven in artikel 1. Afwijking van deze voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van opdrachtnemer, behoudens hogere voorziening.

Levering en onderhoud Learning Management Systeem (LMS)

Artikel 19. Levering LMS bij opleidingen

Als onderdeel van enkele opleidingen wordt er een LMS meegeleverd in een standaard-configuratie. Opdrachtnemer staat er voor in dat dit systeem bij overdracht naar behoren functioneert. Na oplevering is opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor eventuele falen in de systemen omdat het functioneren kan worden beïnvloed door allerlei zaken, zoals onoordeelkundig gebruik of problemen die worden veroorzaakt door storingen of wijzigingen van de webserver van de host, scripttaalwijzigingen, etc. Er kan derhalve geen garantie gegeven worden op zogeheten open source systemen.

Artikel 20. Levering aangepast LMS

Indien opdrachtgever een maatwerk LMS aanschaft bij opdrachtnemer, dan zal opdrachtgever de installatie testen binnen 7 dagen na oplevering. Na deze periode is opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor eventuele falen in de systemen, om redenen die zijn vermeld in artikel 19.


Artikel 21. Aansprakelijkheid voor schade door derde partijen

Voor zover opdrachtnemer bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop opdrachtnemer weinig of geen invloed kan uitoefenen, zoals hosting providers of in te huren derde partijen, kan opdrachtnemer op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met opdrachtnemer of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met opdrachtnemer.

 

Download PDF-versie

Scroll naar boven